ปีการศึกษา2553

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2553

1. นายณัฏฐ์ สุขพรสวรรค์ ตำแหน่ง ประธานนักเรียน
2. นายชวลิต แดงงาม ตำแหน่ง รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
3. นางสาวศุภาพันธุ์ เลิศชัยพัฒนกุล ตำแหน่ง รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ
4. นางสาวศิริรัตน์ สองพัง ตำแหน่ง เลขานุการ
5. นางสาวกมลชนก แก้วรอด ตำแหน่ง ประธานฝ่ายวิชาการ
6. นายคณิศร เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ประธานฝ่ายจริยธรรม
7. นายศราวุธ เทพทิม ตำแหน่ง ประธานฝ่ายสถิติและประเมินผล
8. นายวิศรุต ชาครบัณฑิต ตำแหน่ง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. นางสาวกรรณิการ์ เก้าเอี้ยน ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรม
10. นายทวีศักดิ์ ทัพทะมาตร ตำแหน่ง ประธานฝ่ายอาคารสถานที่
11. นางสาวกรรณิฎาร์ ปราบเสร็จ ตำแหน่ง ประธานฝ่ายบริการ
12. เด็กหญิงชนิตา ศรีเทพ ตำแหน่ง เหรัญญิก
13. เด็กหญิงชมพูนุช แดงงาม ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
14. เด็กหญิงวิชุตา เลิศพงษ์ศิริไพศาล ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
15. เด็กชายกิตติศักดิ์ นาคพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายสถิติและประเมินผล
16. นางสาวสุวนันท์ แซ่เหล้า ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายสถิติและประเมินผล
17. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ช่วยช่วง ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
18. นางสาวฐิติพร แซ่โค้ว ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายเลขานุการ
19. เด็กหญิงธันยพร จึ่งจรูญ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายเลขานุการ
20. นางสาวสมฤทัย อินทะมาระ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
21. นายศุกร์เทียนชัย แซ่โค้ว ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
22. นายสรายุทธิ์ ตู้ดำ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
23. นางสาวอรทัย ลี่ดำรงวัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายบริการ
24. นางสาวกรรณิการ์ ทวีพัฒนพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการนักเรียนฝ่ายบริการ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: