วิถีประชาธิปไตยสำคัญอย่างไร

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประกอบด้วยพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ลักษณะ คือ คารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม

คารวธรรม
– การเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพในหลักการปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น
– เคารพซึ่งกันและกันทางกาย เช่น การแสดงความเคารพแก่บุคคลซึ่งอาวุโสกว่า การให้เกียรติผู้อื่น
– เคารพทางวาจา เช่น การพูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้คำพูดให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลพูดจาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ไม่ส่อเสียด
– เคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางกายและวาจา
– เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน
– เคารพในกฎระเบียบของสังคม เช่น วัฒนธรรมประเพณี กฎหมายของบ้านเมือง

สามัคคีธรรม
การรู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
– ร่วมมือกันทำงาน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
– รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งส่วนตนและส่วนรวม
– รักหมู่คณะ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
– รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มและสังคม
– เสียสละความสุขส่วนตนหรือหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
– หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง รู้จักอดทนอดกลั้น รู้รักสามัคคี

ปัญญาธรรม
– การไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่
– การปฏิบัติตามมติของเสียงส่วนมากและรับฟังเสียงส่วนน้อย
– ใช้เหตุผล ในการตัดสินปัญหาทั้งปวง
– ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ
– วิเคราะห์และประมวลข่าวสารข้อมูลด้วยความรอบคอบ
– พิจารณาเหตุผลด้วยใจเป็นธรรม ไม่ลำเอียง ไม่หลงผิด มีใจเป็นกลาง ปราศจากอคติ

หากท่านดำเนินชีวิตด้วยพฤติกรรมดังกล่าวนี้ท่านก็คือผู้มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยน้่นเอง

อ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(2555), บันทึกของเยาวชนประชาธิปไตย (พิมพ์ครั้งที่ 4), บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, นนทบุรี.

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: